Hướng dẫn Update Thiết kế

Bước 1: Người bán truy cập vào mục Sản phẩm -> Thêm thiết kế mới

Bước 2: Tiến hành đăng thiết kế theo các mục

Last updated